Laboratoriya qiymətlər

Laxtalanma müddəti

2

Laxtalanma vaxtı

2

Qanaxma vaxtı

2

Trombin vaxtı

4

Protombin vaktı(PT)

5

Fibrinogen

5

Aktivləşmiş parsial tromoplastin vaxtı(APTT)

5

İNR

5

Koauloqramma paketi

25

Protrombin indeksi (venoz qanda)

5

 

 

ALDESTERON

40

TSH- tireostimullaşdırıcı hormon

15

Total T-3-triyoltironin

15

Free T3-Sərbəst triyoltironin

15

Total T4-tiroksin

15

Free T4-sərbəst tiroksin

15

Anti -TG Ab -tireoqlobulinə qarşı anticisimlər

15

Anti TPO Ab -tiroid peroksid- azaya qarşı anticisimlər

15

TG (TRİQOLEBİLİN)

20

FSH-follikulstimullaşdırıcı hormon

15

LH- lüteinləşdirici hormon

15

E2-estradiol

15

Unconjugated Estriol (E3)- sərbəst estriol

20

Total testesteron

15

Free Testesteron

20

Progesteron

15

Prolaktin

15

HCG-xorionik qonadaotropin

15

SHBG- steroidbağlayıcı qlobulin

30

ACTH- adrenokortikotrop hormon

30

(DHEA-SO4) -dehidroepi- androsteronulfat

15

HGH -somatotrop hormon

25

17- OHP -17 -hidroksiproqesteron

15

Cinsi hormonları birləşdirən qlobulin

15

Calsitonin

40

Adrenalin

90

Noradrenalin

90

PTH - parathormon

25

Osteoksalin

60

PAPP-A

20

B12

25

Vitamin D Total (25OH-vitamin D)

35

İngibin B

200

LE-hüceyrələri

15

Kortizol

15

Prokalsitonin

50

 

 

İnsulin

18

C-peptit qanda

15

C-peptit sidikdə

11

İGF-İ inslinə bənzər boy faktoru

55

Şəkər yüklənməsi

15

 

İgE- immunoqlobilin E

20

Total İgE -ümumi İgE

20

Ala tor allergy -tənəffüs yolları ilə daxil olan allergenlərin təyini(toz,heyvan tükü və epitelisi,ağaclar,kif göbələkləri, parfümeriya və qoxu)

24

Food Detective (46 növ qida maddələrinin orqanizimdən mənimsənilmə testi)

150

AnimalAllergy -12 növ heyvan mənşəli allergenlərin təyini: (inək,donuz,it,at,dovşan,qoyun, siçan,siçovul)

22

Cat-Specific İgE-pişik tükünə qarşı spesifik İgE

14

Dog-specific İgE-it tükünə qaşı spesifik İgE

21

Tree Allergy -ağac allergenlərin təyini

20

Mite allergy specific İgE -toza qarşı spesifik İgE

20

Latex specific İgE -lateksə qarşı spesifik İgE

22

Mold allergy -10 növ kif göbələyinə qarşı allerguyanin təyini

26

Weed Allergy- 11növ yabanı ot və tütünə qarşı allerg.təyini

26

Grass Allergy -6 növ ota qarşı allergiyanın təyini

26

Allergik Panel (qida)

Allergik Panel (tənəffüs)

70

70

 

COVID-19(Express)

50

Covid IgG Quantitative (S-protein)

50

Covid-19 (İgG,IgM)(İHA üsulu ilə miqdar təyini)

45

Covid-19 (Sars-CoV-2)

55

Covid-19 (Sars-CoV-2) (uçuş)

55

Covid-19 Ag(Antigen)

60

Covid-19+OMİKRON

60

TBS testi

15

Hbs-Ag(kart-test) Cərrahiyə

15

Anti-HCV kart-test(Cərrahiyə)

15

Toxoplasma İgM

15

Toxoplasma İgG

15

Herpes simplex I İgM

15

Herpes simplex I İgG

15

Herpes simplex II İgG

15

Herpes simplex II İgM

15

Herpes simplex yaxmada

15

Cytomegalovirus İgM

15

Cytomegalovirus İgG

15

Cytomegalovitus yaxmada

15

Chlamydia İgM

15

Chlamydia İgG

15

Chlamydia yaxmada

15

Mycoplasma yaxmada

15

Gardnerella yaxmada

15

Ureoplasma yaxmada

15

Syphilis (kart-test)

15

AİDS- QİÇS

15

Anti -HAV İgM

20

HBs-Ag

15

HBs Ag ekspress (İFA, kart-test

15

Anti HBs

20

Hbe Ag

15

Anti Hbe Ab

20

Anti - HCV

15

Rubella İgM

15

Rubella İgG

15

Brucella İgM

15

Brucella İgG

15

Rayt-Xeddelson

15

Salmonella: pa ratyph i A,B.typhi (O,H)

10

Mycobacteria İgG

14

Helibacter pylori İgM

15

Helibacter pylori İgG

15

Malyariya (“qalın damla”)

10

Rotavirus

10

Toksoplazma C -Avidlik

40

SMV C avidlik

40

Rubella C avidlik

40

Malyariya test

15

HBc İgM

15

Anti HDV

20

Syphilis PCR(Qanda)

25

İnfluenza A/B

40

İnfluenza A/B PZR

40

Helibacter pylori (Nəcis)

20

 

 Ad  Qiymət
 Qadın cinsi yolundan qaşıntının patohistogiyası 25
 Bioptatların patohistoloji müayinəsi  25
 Əməliyyat materiallarının patohistoloji müayinəsi  25

Xlamidiya (yaxmada)

12

Mikoplazma (yaxmada)

15

Ureoplazma (yaxmada)

12

Ureoplazma + Mikoplazma(yaxmada)

20

PROSTAT ŞİRƏSİNİN ƏKİLMƏSİ

15

Oynaq mayesinin əkilməsi

15

Tük dibinin əkilməsi(10m)

12

Tük dibinin mikroskopiyası

15

Nəcisin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 antibiotik)

18

Sidiyin əkilməsi+ antibiotiko- qramma (25 antibiotik)

18

Ana südünün əkilməsi +anti-biotikoqramma (25 antibiotik)

15

Uretra möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25 ant)

15

Qulaqdan yaxmanın əkilməsi +antibiotikoqramma(25 anti.)

18

Gözdən yaxmanın əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)

15

Onurğa beyninin əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)

12

Plevra mayesinin əkilməsi + antibiotikoqramma (25 anti.)

18

Başqa materialların əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)

12

Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi + antibiotikoqramma (25 anti.)

18

Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi + antibiotikoqramma (25 anti.)

18

Prostat şirısinin əkilməsi+antibiotikoqramma (25 anti.)

12

Yara möhtəviyyatının əkilməsi+antibiotikoqramma (25anti.)

15

Qanın steriliyi əkilməsi +anti- biotikoqramma (25anti.)

25

Dizbakterioz

20

"Bəlğəmin əkilməsi+antibiotikoqramma(25 anti.)"

15

Bruselyozun Rayt Xeddelson üsulu ilə təyini

12

Urogenital yaxmanın 48 saat ərzində bakterioloji müayinəsi və antibiotikoqramma

50

Qanda askarid İgG -(İFA)

10

Qanda listeriya İgG (İFA)

20

Qanda Lyambliya İgG- (İFA)

10

Qanda Lyambliya İgM- (İFA)

10

Nəcisdə lyambliya test

20

Helibacter pylori (əkilmədə)

20

Mikoplazma (əkilmə)

10

Ureoplazma (əkilmə)

10

Qonokokk əkilmədə

10

Adenovirus və Rotavirusun təyini

16

Lyambliya İg  A,C

20

Lyambliya İg  AMC

30

Lyambliya İg M,C

20

Tosocara İg C

10

Opistorxis İg C

12

Burnundan yaxma əkilmə

12

DƏRİDƏN ƏKMƏ

12

DƏRİDƏN ƏKMƏ

15

DƏRİDƏN ƏKMƏ

15

Ağız boşluğundan əkilmə

15

Spermanın əkilməsi

15

Diz mayesinin əkilməsi

15

Diz oynağının mayesi(baktereloji)

15

Qanda Lyambliya İgA- (İFA)

10

Gözdən Əmilmə

12

Dəridən Yaxmanın götürülməsi

10

İMMUNHİSTOKİMYEVİ ANALİZ (İHK-B)

250

İMMUNHİSTOKİMYEVİ ANALİZ (İHK-C)

250

XALİN HİSTOLOJİ MÜAYİNESİ

80

Qaraciyərin histoloji müayinəsi

80

Öd kisəsinin histoloji müayinəsi

120

HAYMOR POLİPİNİN HİSTOLOJİ

80

HAYMOR POLİPİNİN HİSTOLOJİ

80

BURUN UDLAQ BADAMCİQLARİN HİSTOLOJİ MUAYİNESİ

80

Yumuşaq toxumanin histoloji analizi

120

Yumşaq toxumanin histoloji analizi

100

Ağ ciyərin histoloji analizi

100

uşaqlığın  histoloji müayinəsi

100

bağırsağın histoloji müayinəsi

120

mədənin histoji müayinəsi

100

Süd vəzinin histoloji müayinəsi

120

Uşaqlığın histoloji müayinəsi(cərrahiyyə)

120

Qulaqdan histolji müayinə

80

Yumurtalığın kistasının histoloji müayinəsi

120

Qarin boşluqunun histoLoji müayinəsi

100

Ağciyər mayesinin histoloji müayinəsi

80

OYNAQ MAYESİNİN HİSTOLOJİ MÜAYİNESİ

80

Sidik kisəsinin histoloju muayənəsi

120

Dərinin Histoloji muayinesi

120

Dalağın Histolojı Müayınesi

80

Böyrəyin Histoloji müayinəsi

120

Prostat Vəzinin Histoloji Müayinəsi

120

Kiçik histoloji analizlər

80

Böyük histoloji materiallar(bağırsaq,uşaqlıq artımlarla)

80

Sitoloji material ( PAP yaxmalar,mayelər)

80

İHK müayinə ( Yalnız histoloji yoxlanılmış xəstələrdə)

200

Süd vəzi biopsiyası + ER,PR,Her 2 , Ki67

230

İHK müayinə tək antikor ( Her2 və s.) - Yalnız histoloji yoxlanılmış xəstələrdə)

80

Zobun histologi müayinesi

120

HPV -16 - 18 (PCR-Sidik)

65

Chlamyida tr

25

Mikoplazma hom

25

Ureoplazma ureal

25

Herpes I+II

25

CMV

40

"HPV skrininq (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59.66.70)"

55

"HPV genotip (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59)"

65

HPV -16,18 titr (virus yüklənməsi)

30

HPV -16,18 titr (virus yüklənməsi) (PCR)

65

HPV -6,11 (PCR-Sidik)

65

"HPV genotip (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59)" (PCR)

65

C.tr.+M.hom.+M. gen.+Ureap+N.gon.+G.vag.+T. vag.+ HSV.+Cand.+HPV 16,18 (10 infeksiya) (PCR-Sidik)

22

Candida albicans (PCR-Sidik)

22

Trixomonas vaginalis (PCR-Sidik)

25

CMV (PCR-Sidik)

25

Herpes I+II (PCR-Sidik)

25

Treponema pallidum (PCR-Sidik)

25

N.qonorhoeae (PCR-Sidik)

25

Ureoplazma ureal (PCR-Sidik)

25

Gardnerella vaginalis (PCR-Sidik)

25

Mikoplazma genit (PCR-Sidik)

25

Mikoplazma hom (PCR-Sidik)

25

Chlamyida tr (PCR-Sidik)

25

UREOPLAZMA SPP PCR

30

Mikoplazma genit (PCR)

25

Gardnerella vaginalis

25

N.qonorhoeae

25

Treponema pallidum

30

Trixomonas vaginalis

25

Candida albicans

25

C.tr.+M.hom.+M. gen.+Ureap+N.gon.+G.vag.+T. vag.+ HSV.+Cand.+HPV 16,18 (10 infeksiya)

155

HPV -6,11

25

HPV -16 - 18

25

 

 Ad  Qiymət
 HPV skrininq (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59.66.70)  55
 HPV genotip (16.18.31.33.35.39.45.52.53.56.58.59)  65
 HPV -6,11  22
 HPV -16-18  25
 HPV -16,18 titr (virus yüklənməsi)  30

Enterovirus

25

Neisseria meningitidis

25

Neisseria sp,Haemophilus sp,Streptococcus sp.

25

Listeria monocytogenes

50

 Ad  Qiymət
 Toxoplazma gondii  30
 Herpes I+II  25
 Citomegalovirus  25
 Rubella  30

Hepatit B (keyfiyyət, kəmiyyət)

120

Hepotit B keyfiyyət

60

Hepotit B titr (virus yüklənməsi)

70

Hepotit B titr (virus yüklənməsi)KƏMİYYET (PCR)

70

Hepatit C keyfiyyət

70

Hepotit C titr (virus yüklənməsi) kəmiyyət

80

Hepotit C (genotip)

90

Hepatit C (kəmiyyət, keyfiyyət)

140

Hep0tit A

45

Hepotit G

35

 

Ad  Qiymət
 Süd vəzinin onkomarkeri (Ca 15-3)  20
 Mədə altı vızinin onkomarkeri (Ca 19-9)  20
 Yumurtalıqların onkomarkeri (Ca 125)  20
 AFP (alfafetoprotein)  15
Sidik kisəsinin onkomarkeri (NMP 22)  60
 Karsinoembrional antigen (CEA)  15
 Prostatspesifik antigen (PSA)  15
 Prostatspesifik antigen sərbəst (free PSA)  15
 C3-(complement component 3)  30
 C4-(complement component 4)  30
 İmmunoglobulin A- İgA  16
 İmmunoglobulin C- İgC  16
 İmmunoglobulin M- İgM  16
 İmmunoglobulin E- İgE  16
 Antispermal antitel -ASA  40
 PLGF(plasentanın böyüməfaktoru)  100
 Betta 2 microglobulin qanda  30

 Ad  Qiymət
 Albumin  8
 Zülal fraksiyaları(ümumi zülal,albumin,qlobulin,)  15
 Zülal sidikdə  2
 Billirubin fraksiyaları(ümumi,birləşmiş,sərbəst)  12
 Aspartataminotransferaza (ASaT)  8
 Alminaminotransferaza (ALaT)  8
 Qammaqlutamiltransferaza (QQT)  8
 Qələvi fosfataza  8
 Kreatinin qanda  8
 Qalıq azot  8
 Kreatinin klirensi  20
 Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər(HDL)  8
 Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL)  8
 Çox aşağı sıxlıqlı lipopoteinlər (VLDL)  8
 Xolesterin  8
 Triqliseridlər  8
 Kreatinfosfokinaza (CK-NAC) (ümumi)  15
 Kreatinfosfokinazanın MB fraksiyası (CK-MB)(aktivliyi)  15
 Amilaza  8
 Diastaza sidikdə  8
 Pankreatik amilaza  12
 Lipaza  10
 Laktatdehidrohenaza (LDH)  8
 Natrium (Na)  8
 Kalium (K)  8
 Xlor (Cl)  15
 Kalsium (Ca)  8
 İonizə olunmuş kalsium  30
 Zn  40
 Cu  45
 Fosfor (P)  8
 Dəmir (Fe)  8
 Ferritin  20
 C-reaktiv zülal -miqdarı təyini (MİNİNEF aparatı)  10
 Antistreptolizin -O-miqdarı təyfini (MININEF apparatı)  10
 Revmatoid faktor -miqdarı təyfini (MININEF apparatı)  10
 Troponin I  15
 10 növ preparat və narkotik maddə  24
 Valproatlar (Depakin,Valproin,Convulex)  40
 C-reaktiv zülal (integra)  8
 Antistreptolizin -O (integra)  8
 Revmatoid faktor (integra)  8

 Ad  Qiymət
 Qanın ümumi analizi leykoformula ilə-hemoqramma (25 parametr+EÇS) Robot analizatorlar  10
 Qan qrupu və rezus faktor   3
 ABO-konflikt   8
 Sidiyin ümumi analizi: Biokimyəvi robot analizatoru.   5
 Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi  10
 Zimnitski sınağı (sutkalıq sidikdə)  10
 Keton   2
 Zülal (sutkalıq sidikdə)  10
 Zülal (səhər sidiyi)   2
 Iki Stəkan sınağı  10
 Sidiyin PH-ı   2
 Nəcisin ümumi analizi   5
 Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini   5
 Nəcisdə qurd yumurtalarının təyini (saskop)   5
 Nəcisdə gizli qanın təyini  10
 Dəri qaşıntısında və dırnaqda patogen göbələk axtarışı  10
 Demodeksin (gənə) təyini  10
 Bəlğəmin ümumi analizi  10
 TBS testi  15
 MARtest İg A  90
 MARtest İg G  90
 Postqaital test - Şuvarski sınağı  10
 Kursrok-Miller sınağı (İmmunoloji uyğunluq  20
 Prostat şirəsinin müayinəsi(götürülməsi ilə)  20
 Yaxmanın götürülməsi  5
 Onurğa beyni mayesinin müayinəsi  10
 Plevral boşluğun mayesinin müayinəsi  10
 Mədə möhtəviyyatının müayinəsi  10
 Assit mayesinin müayinəsi  10
 İki stəkan probası  10
 Spermaaqramma (Mikroskop və Analizatorlatorla müayinə)  20
 Spermada fruktoza  25
 Spermada limon turşusu  25
 Spermanın morfologiyası  20
 Saç dibinin mikroskopik müayinəsi  10
 PH(mazokda)  5
Telefon
WhatsApp
İnstagram
Telegram